• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
  Najważniejszy akt prawny (ustawa zasadnicza) Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalony 2 kwietnia 1997r. przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzony w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997r. Konstytucja określa zasady ustrojowe decydujące o kształcie państwa, określa prawa i obowiązki obywateli względem państwa oraz zasady działania, wyboru, strukturę i kompetencje Sejmu i Senatu, urzędu Prezydenta RP, Rady Ministrów, samorządów terytorialnych, reguluje również ustrój władzy sądowniczej i trybunałów.
   
 • Kodeks wyborczy
  Kodeks wyborczy zawiera przepisy dotyczące przeprowadzania wyborów, przepisy o warunkach ich ważności i przepisy karne za przestępstwa popełnione przeciwko wyborom. Ustawa, która weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2011r., zastępuje aktualnie obowiązujące trzy ordynacje wyborcze, ustawę o wyborze prezydenta RP i ustawę o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. W porównaniu do poprzednich aktów prawnych „Kodeks wyborczy” wprowadza istotne zmiany tj. jednomandatowe okręgi w wyborach radnych i w wyborach do senatu, zasadę parytetu – zgodnie z którą liczba kobiet (mężczyzn) nie może być mniejsza niż 35 % liczby wszystkich kandydatów.
   
 • Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora
  Ustawa normuje zakres praw i obowiązków członków obu izb parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawowe kwestie podejmowane w ustawie to: przywileje przysługujące w ramach immunitetu parlamentarnego, prawa i obowiązki posłów i senatorów zarówno związane z pracą w parlamencie, jak i związanych z ich działalność „obywatelską” (interwencje obywatelskie itp.) oraz warunki wykonywania mandatu (wysokość uposażenia itp.).
   
 • Regulamin Senatu RP
  Regulamin określa szczegółowe obowiązki i prawa senatorów związane z organizacją i porządkiem prac Senatu i jego organów, sposób wykonywania konstytucyjnych i ustawowych obowiązków organów państwowych wobec Senatu oraz tryb udzielania obywatelom informacji.
   
 • Ustawa o podatku od towarów i usług
  Tzw. ustawa o VAT reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług, który to stanowi dochód budżetu państwa. W dniu 9.06.2011r. Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą zmiany w Ustawie celem dostosowania niektórych przepisów do rozporządzenia Rady (UE). Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów czytaj
   
 • Ordynacja podatkowa
  Ustawa o ordynacji podatkowej określa m.in.: zobowiązania podatkowe, informacje podatkowe, postępowanie podatkowe, kontrolę oraz czynności sprawdzające,  tajemnicę skarbową itp. W 2011r. weszła w życie ustawa z dnia 24.09.2010r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.
   
 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
  Najważniejszy akt prawny z zakresu prawa gospodarczego reguluje sposób prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania organów administracji publicznej w tym zakresie. Określa podstawowe zasady jakie obowiązują państwo i jego organy oraz podmioty podejmujące i prowadzące działalność gospodarczą tj. zasada wolności gospodarczej oraz zasada równości wszystkich podmiotów gospodarczych przy podejmowaniu, wykonywaniu i zakończeniu działalności gospodarczej.
   
 • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów
  Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji, reguluje zasady i tryb przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów, a także antykonkurencyjnym koncentracjom przedsiębiorców i ich związków. Ustawa określa także organy właściwe w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów.
   
 • Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)
  PKD zawiera zbiór rodzajów działalności występujących w polskiej gospodarce. Wprowadzono ją do stosowania w statystyce, ewidencji, dokumentacji, rachunkowości oraz urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej. Aktualną klasyfikację PKD wprowadzono rozporządzeniem Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r.